(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
JOE ALON CENTER The Museum of Bedouin Culture

ןולא ו'ג זכרמב שדח

ןולא ו'ג זכרמב - תימוקמ היזטנפ

ןואיזומב רוקיב ללוכ יאודב להואב תולפאח ,בהל רעיב ,רבדמה לובג לע
.םיאודבה תוברתל

,תיאודבה תרוסמה יפל םילודג םישגמב תשגומה החורא :תללוכ הלפאחה
.םוקמב תופאנה תויאודב תותיפ םע
.םינורזמ לע הבישיה

:תיבה תחורא "תייב לא רוסיימ"
תיבלח החורא
םיצומח ,םיירט תוקרי ,הנבל ,הניחט ,סומוח
(םידעוס העברא לכל שגמ) לוגע לודג שגמ יבג לע םישגומ
.םוקמב תופאנה תויאודב תותיפ עפש
.םינקנקב הרק הייתש
.םירמתו קותמ םיחמצ הת חוניקל
ח"ש 40 :ריחמ

:הטושפ תירשב החורא
ןבל זרוא עצמ יבג לע יאודב ןונגסב ףוע יחתנ
לוגע לודג שגמ יבג לע םישגומ
(םידעוס העברא לכל שגמ)
םיטלס יגוס השימח
.םוקמב תופאנה תויאודב תותיפ עפש
םינקנקב הרק הייתש
.הוואלקבו קותמ םייחמצ הת חוניקל
ח"ש 70 :ריחמ

(… יאודב תוחפ תצק) "רתוי תצק" תירשב החורא
ןבל זרוא עצמ יבג לע (הברה) לירגב ודוה קייטס
לוגע לודג שגמ יבג לע םישגומ
םיטלס יגוס העבש
.םוקמב תופאנה תויאודב תותיפ עפש
םינקנקב הרק הייתש
.הוואלקבו קותמ םייחמצ הת חוניקל
ח"ש 90 :ריחמ


לג-ןב תילג!! תרזחושמ תיחאלפ םירוגמ תרעמ


תורעמה תא תימורדה הלפשה יבשות ולצינ םינש יפלא ךשמב
ןהב ושמתשהו רוזאה לש ךרה ריגה עלסב תויוצמה תויעבטה
.ןוסחאלו רותסמל ,םירוגמל

תאצמנה ,םירוגמ תרעמ ונרזחש הרעמב ויחש םישנה תחא עויסב
.1948 תנש דע םיחאלפה רהה יבשות ויח הב ,זכרמל ךומסב

תא הרעמב תוארל רשפא .הז רוזאל ידוחיי הרעמב םייחה חרוא
םוקמה תא ,שקו ןבתב ברועמ ןיטמ םייושעה םיצפחהו טוהירה
הבו רצחה תאו םירוגמה ףגא תציחמל רבעמ ןאצה ןכש וב
.הייפאל ןובאטו םייאלקח םינקתמ

הנשמה תפוקתמ ידוהי תיב לש רצח ידירשב תבלושמ הרעמה
!הסינכה תא תרטעמ הזוזמו דומלתהו

.ונתא םואיתב םוקמב רקבל רשפא

:ריחמה

. סובוטואל ח"ש 250 ,רוקיבל
הרעמב הררוגתה רשא תיחאלפ השא , סובוטואל ח"ש 400 לש ריחמב
התו תותיפ תמיעטל םכתא ןימזתו חראת,תילג וא הכרב 07-9913322 :ןופלטב םיפסונ םיטרפ
07-9919889 :סקפב תונמזה

ןואיזומב שדח ןולא ו'ג זכרמב שדח הליהקב תוליעפ םידימלתל תוליעפ תוצובקל תוליעפ

ןולא ו'ג זכרמ ישאר ףד