(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
JOE ALON CENTER The Museum of Bedouin Culture

תוצובקל תוליעפ

תוצובקל תויוליעפ לש ןווגמ
.ח"ש 15 ריחמב
,(יאלמגל ח"ש 10)

.םיאודבה תוברתל ןואיזומב ךרדומ רויס
תויפוקש יווילב תויאודב םע-תודגא וא םיאודבה יגהנמו יווה לע תילוק רוא תינכתב הייפצ
.םיטלקומ םירופיסו


יאודבה חראמה םע החישו (יתרוסמ יאודב הפק ןולפס) הפק ןא'גניפ לע חוריאה להואב
{םינורזמ לע וא םיפרפרש לע תבשל רשפא חוריא להואב}


. תותיפ תמיעטו תיאודבה השאה להואב רוקיב

:תופסונ תויורשפא
. הביבסב םיאודבה יבושייב - םיאודב םינמואו הכאלמ ילעב אשונב רויס .1
.יאודב בושיב ךרדומ רויס ,שדח לומ ןשי .2
:ואדיו יטרס .3
רוזאב הנושארה םלועה תמחלמ *
,אבכוכ רב דרמ *
(תוקד 20 - ל 10 ןיב וכרוא טרס לכ) .דועו ןדריב םיזבה דיצ *

.תורכזמ תונחו הירטיפק ,םכתושרל

,תילג וא הכרב 07-9913322 :ןופלטב םיפסונ םיטרפ
07-9919889 :סקפב תונמזה

ןואיזומב שדח ןולא ו'ג זכרמב שדח הליהקב תוליעפ םידימלתל תוליעפ תוצובקל תוליעפ

ןולא ו'ג זכרמ ישאר ףד