(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
JOE ALON CENTER The Museum of Bedouin Culture

הליהקב תוליעפ

דחא בגנ
תויוברתה ,ץראה לבח תא ריכהל םידמול םיאודבו םידוהי םיריעצ
.תונכשה תוליהקהו


רוציל ,רוזאהמ םיריעצ ןיב םיבוט תונכש יסחי תריצי :טקיורפה תרטמ
.םיריעצה ןיב תורכהו הנבה
. תויוברתה יתש ןיב תונלבוסו תונלבס רוציל

םיריעצ 20 -כ םע םידוהי רעונ ינב 20 -כ לש םישגפמ :טקיורפה לש רואית
.בגנה ןופצמ םיאודב
ןויע ימיו תואנדס ,םילויט תוללוכה תונוש תויוליעפ ורבעי םה דחיב
הדובעל םיכרד ואצמיו תונושה םהיתויוברת תא ולגי םה םכלהמב
.תויוברתה ןיב ףותישב םייחה רסמ תרבעהו תפתושמ

,2000 ץרמב חתפי טקיורפה

.ונילא רשקתהל םינמזומ ,ףתתשהל םיניינועמה

-הליהקב יוניש תורצוי םישנ
םייתוברת ןיב םישגפמ תייחנהל סרוק
.תוידוהיו תויאודב םישנל

.בגנהמ תויאודבו תוידוהי םישנ ןיב חווט ךורא שגפמ רוצי סרוקה
תוחנמו תונגראמ תומזוי תויהל ,תוליהקה יתשמ םישנ רישכהל ותרטמ
ןוגראל סיסב הווהת וז הצובק .ןתליהקב םייתוברת ןיב םישגפמ לש
.הפוצר תינכת יפ לע םינוש דעי ילהקל םיפוכת םישגפמ
ךכל ףסונב ךא ,ןוגראו היחנה תויונמוימ הנשוכרת סרוקה תורגוב
.יתוברת -ןיבה שגפמה ןויער לש תוציפמו תורבודכ הנשמשת
ןיב שגפמב וקסעיש םיטקייורפל "הממח" הווהי סרוקה יכ םיווקמ ונא
לולכמב בלתשמ סרוקה .םויק-וד לש תופסונ תויוליעפו יתוברת
תומייקתמה בגנב םידוהיו םיאודב ןיב שגפמב תוקסועה תויוליעפה
םולש הוונ ןוגכ דסומ הז בחרמב םויה םייק אל ונרעצלו ,ןולא ו'ג זכרמב
.תויסולכואה יתשמ הלועו רזוח םויק-ודב ךרוצהו ,הביבח תעבגו
,ינכטהו יעוצקמה דצב םורתל ותלוכיב אוה ןולא ו'ג זכרמ לש ונורתי
תוצובקל שגפמ םוקמ רשפאמו ילארטינ חטש הווהמ זכרמה ,ןכ ומכ
תיבושיי תוליעפל רבעמ לגעמה בחרתמ ךכו םיבושייהו תורייעה לכמ
םויק ידי לע ןה בגנב ידוהי -יאודב םויק ודל םורתל ונתעדב שי .תיתדוקנ
.הז סרוק לש םירצותב הכימתו ךשמה ידי לע ןהו םיפסונ םיסרוק


:סרוקה הנבמ
תועש 4 שגפמ לכ ךשמ ,םייעובש ידמ םישגפמ 30 -כ ,יתנש סרוק
. 20:00 דע 17:00 תועשה ןיב ,יעיבר ימי ,תויאמדקא
םירישכמה םינוש םיאשונב םידומיל ומייקתי וכלהמב :ןושאר רטסמס
ןיב ,יתוברת ןיב שגפמ תוחנהל סרוקב תופתתשמה םישנה תא
.בגנב תידוהיהו תיאודבה הייסולכואה
-ןיבה שגפמה לע שגדב ,היחנה תויונמוימב קוסענ ,סרוקה לש הז קלחב
ןיב תידדהה תורכהה תא םיקימעמה םינוש םיאשונבו יתוברת
.תויוברתה
םכלהמבש םיפתושמ םיטקייורפ לש םושייו היינבל שדקוי :ינש רטסמס
.תוליהקה יתש ןיב םישגפמ ומייקתי
יפ לע הידוהיו תיאודב תודימלת גוז ידי לע עצוביו ןגרואי טקייורפ לכ
לש ןיינע ימוחת יפ לע וא ,םיליבקמ דעי ילהק ,תיפרגואיג הקולח
סרוקה תוכינח
:םיטקייורפל תואמגוד
םיאודבו םידוהי רפס יתב תותיכ ןיב םישגפמ
.םירוהל רפסה תיב לש ףתושמ סרוק
.ידוהי יאודב תוחפשמ ילויט גוח
.םיטנדוטסל תפתושמ ןויד תצובק


:םידומילה תינכות

.םישגפמ 14 לכה ךס .2000 ראורבפ דע 1999 רבמבונ :'א רטסמס
.םינולס תור 'בג ,םישגפמ תייחנה לש הקידותמב םישגפמ 3
.ץרפ תיגח 'בג ,"יתוברת -ןיבה שגפמה" אשונב םישגפמ 2
חרזמל הקלחמה ,הנוואטע -לא דמחומ רמ ,םאלסיאה תדל אובמ
.ןוירוג -ןב 'נוא ,ןוכית


-ןב 'נוא ,ארקמל הקלחמה ,רימש הנוי ר"ד ,לארשי םע תודלות
.ןוירוג


-ןב 'נוא ,רולקלופל הביטחה ,ןפג רגה ר"ד ,תוברתו רולקלופ
.ןוירוג


,וזארבמול -יאליזרב תור 'בג ,ןוכיתה חרזמב רדנ'גו םישנ
.ןוירוג -ןב 'נוא ,ןוכית חרזמל הקלחמה


,רהוז יפס 'בג ,יתוברת -ןיב שגפמל יעצמאכ תויונמואב שומיש
.'גלוק ילזל


.רוביצ יסחי תשא ,תרמצ הצינ 'בג ,רוביצ יסחיו קוויש
לילח ןידה ךרוע ,תיאודבה הרבחב העירשו גהנמ ,קוח
.ןוירוג -ןב 'נוא ,ןוכית חרזמל הקלחמה ,העיברובא


,ןייטשנבור ינד רמ ,ץראב ילארשי -יברעה ךוסכסה תודלות
.ץראה ןותיע רקוח יאנותיע


הקלחמה ,יבאז רורד ר"ד ,ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהל אובמ
.ןוירוג -ןב 'נוא ,ןוכית חרזמל


:ןוגכ םיאשונב תויוושכע תויעב -תפתושמ םייח תביבסכ בגנה
יתוריש להנמ ,זאב -לא רי'ח ,החוורו ךוניח ,םימ ,עקרק
.תיאודבה הרוזפהו םולש בגש תימוקמ הצעומ ,החוורה,ענאס-לא למא ,תויאודבה םישנה לש תיתרבח בצמ תנומת
.עבש-ראב ,תירוביצ הירוגנס


.ןולא ו'ג ,ינשוש קידוד רמ

:םירויס
ןיב םישגפמב םירושקה םיטקייורפ םע תורכה ,םולש הוונ 1: רויס
.םידוהיו םיברע
םיטביהב בגנב תונושה תויסולכואה םע תורכה -בגנה ץרא 2: רויס
,חותיפ תורייע ,תויאודבה תורייעה :םייתוברתו םיילכלכ ,םיפרגואיג
.םייתליהק םינוגראו תודסומ ,ןוירוג-ןב 'נוא

ןכו םיצרמה םע יפוסה םואתה יפ לע יוניש לוחל לולע תואצרהה רדסב
.םיפסונ םיאשונב הקמעהל תודימלתה תשירד יפ לע

.2000 ינוי דע 2000 ראורבפ :'ב רטסמס
.טקייורפה תיינבו ןונכתל םיינויע םישגפמ 2
ץרמ ףוס דע םיצעויהו םירומה תווצ תייחנהב ,גוז לכל יעובש שגפמ
.2000
ידי לע םיטקייורפה לש תינושאר הלעפה 2000: ינוי דע 2000 ץרמ
טקייורפ לכ לש יפיצפס דועית ןכו ,היזיוולטה תווצ לש דועית ,םיתווצה
.םינושה םיתווצה ידי לע
.םיטקייורפה םוכיסו בושמל םישגפמ 2
טקייורפל טמרופו תורדגה תופתתשמה הנלבקת סרוקה תליחת םע
םישגפמה דחאב םייקתתש אשונב אנדס רחאל תאזו ,ןהלש םויסה
.ןושארה רטסמיסב םינושארה

שוביג םתרטמ רשא ,םישגפמ 4 דע 3 ןיב ומייקתי סרוקה ךלהמב
ומייקתי ולא םישגפמב .יתוברת -ןיבה שגפמה ןויער תוליבומכ הצובקה
.'וכו ידדה חוריא

.תוידוהי 15 -ו תויאודב 15 ,תופתתשמ 30 -כ :דעיה להק


:סרוקה תווצ
:תוזכר
הקלחמב ינש ראותל תיטנדוטס ,העיבר-ובא אפס
ןואיזומב הריכב הכירדמ ,ןוירוג -ןב 'נוא , היגולופורתנאל
.טהרב רפס תיבב תירבע ידומיל תזכר ,םיאודבה תוברתל,ןולא ו'ג זכרמ ,הרבסהו ךוניח תזכר ,ילאיטוקי תירוא
.ןוירוג -ןב 'נוא ,ןוכית חרזמל הקלחמב ינש ראותל תיטנדוטס:יוגיה תדעוו
.םיאודבה תוברתל ןואיזומה תרצוא ,ןרוג הנרוא
.עבש-ראבב תירוביצ הירוגינס ,תירוגינס ,ענאס -לא למא
תוהזב תקסוע ,היגולופורתנאל הקלחמב תיטנרוטקוד ,ץרפ תיגח
.תיתוברת
."ליתש" תדבוע ,חונ היח
.טהר תייריעב החוור תלהנמ ,סבאעד -ובא הילע


:הכרבב
.טקייורפה תוזכרמ -העיברובא אפסו ילאיטוקי תירוא
,לג-ןב תילג
.זכרמה תלהנמ

,תילג וא הכרב 07-9913322 :ןופלטב םיפסונ םיטרפ
07-9919889 :סקפב תונמזה

ןואיזומב שדח ןולא ו'ג זכרמב שדח הליהקב תוליעפ םידימלתל תוליעפ תוצובקל תוליעפ

ןולא ו'ג זכרמ ישאר ףד