(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
JOE ALON CENTER The Museum of Bedouin Culture

ןואיזומב שדח

םלענש םלוע
תאסילע חלאצ לש ץעב לוסיפ תודובע

תוגצומ ,"ןואיזומב שדח" תניפב ,ןולא ו'ג זכרמב ,םיאודבה תוברתל ןואיזומב
לילגבש ןועבט תמשבל דומצה ףלי'ח בושיה ןמ יאודב לספ י"ע ושענש תודובע
יאשונ .רויצבו לוסיפב תויונפה ויתועשב קסוע ,לובגה רמשמב רטוש ,חלאצ .ןותחתה
השיאה ייח ,המדא תדובע :תיאודבה תרוסמב םוי-םוי ייחל םירושק ויתודובע
.יאודבה סותימה ןמ םיאשונו ך"נתהמ םירופיס ,חוריא יגהנמ ,תיאודבה

עפשוהו ,הפק ישתכמ ץעב ףלגמה ןמוא היהש ,ודוד דיל חאלצ הליב ונמזמ קלח
.ויתודובעמ
לוסיפב זכרתמ אוה םויה .םינרוא תללכמב רויצו לוסיפ ,רויצ דמל רתוי רחואמ ליגב
."םימלענו םיכלוה םייח" אשונב םיניינעמ םילספ תורדס םיתיעל רצויו ,ץעב
.תיאודבה תשרומה תא רמשמו דעתמה ןואיזומב ולש הנושאר דיחי תכורעת יהוז


ןרוג הנרוא
םיאודבה תוברתל ןואיזומה תרצוא
ןולא ו'ג זכרמב תגצומ הכורעתה
14:00 דע 'ו םויב ,9:00-17:00 תועשה ןיב ,תבש ללוכ ,םוי לכ להקל החותפו

ןואיזומב שדח ןולא ו'ג זכרמב שדח הליהקב תוליעפ םידימלתל תוליעפ תוצובקל תוליעפ

ןולא ו'ג זכרמ ישאר ףד