(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
JOE ALON CENTER The Museum of Bedouin Culture

םידימלתל תוליעפ

לובגה לש לובגה
םימהו רבדמה אשונ

.אשונב בהל רוזאב דחוימ תוליעפ םויל העצה

תודלותו ןומישיהו ערזמה לע ףונ תיפצת ,ףילח לתל תילגר הכילה ,"רבדמה רפס"
.רוזאב םדאה
םייחה לע רבסה תרזחושמה תיחאלפה הרעמב רוקיב ,תורעמב םיחאלפה ייח
.ןיטמ םילכ תריצי ,תותיפ תייפא ,ונרוזאב תורעמב
לבח תיישע ,ראבהמ םימ תביאש :םימה ראב דיל רוקיב ,רבדמב םימה תורוקמ
.םימה רוב ביבס ךנתה ירופיס רוזחיש ,ןנתיממ
.םיחמצ הת ,חולממ תותיבחו ספי'צ :הדש ילושיב רבדמה יחמצ

.לגרב הכילה ללוכ תועש 4-5 תוליעפה ךשמ

.םיציב ,ןמש ,תותבחמ :םידחוימ םירמוח
.םימו הכילה ילענ ,עבוכב דייטצהל שי

.םיאודבה תוברתל ןואיזומב רצק רוקיב לולכלו תינכתהמ םיקלח עצבל ןתינ

"דבכל הבוחה דובכל תוכזה"
2000 תנשב בגנב תיאודבה הרבחה םע תורכה


אשונב םיאודבה תוברתל ןואיזומב תוליעפ םויל העצה
יתנשה זכרמה
"דבכל הבוחה דובכל תוכזה"

דובכ ךרע תרימשל יוטיב הווהמה תובוחו תויוכז לש תכרעמ תיאודבה הרבחל
.טרפל הגאדו תונלבוס ,םדאה
םיאודבה ןיב תורכהב ךרוצה תא םילעמ תיאודבה הייסולכואל תונכשב םייחה
תוברתה םע תורכהה ידי-לע ןה ,תונלבוסלו ידדה דובכל ךוניחמ קלחכ ,םידוהיהו
.רעונה ינב ןיב יעצמא יתלבה שגפמה ידי-לע ןהו תיאודבה
דומלל תונמדזה יהוז ,זכרמה אשונל רתויב תיטנוולרה תיתיווח תינכת םיעיצמ ונא
תוליעפה תא .םידימלתה לע בר םשור ריאשתש ךרדבו ידוחיי טביהמ הז אשונ
.םיאודב םיכירדמו יעוצקמ ןקחש הוולמ

:תועצומה תונחתה ןיב
- "םייחה ןמ םירופיס"
.יממעה רופיסה ךרד דובכה אשונ םע תורכה ,ןקחש תלעפהב תרצוי המרד

דובכו ודובכ לע יאודבה רמוש וב םוקמה - (רעשה תיב) יאודבה להואה
.ותחפשמ
,החפשמהו השאה דובכ ,חרואהו חראמה דובכ :להואב תרצוי המרד :הלעפה
םוקמכ להואה
.תוסחו טלקמ
.ןואיזומב ךרדומ רויס :םיאודבה תא ריכהל
.םידימלתה ףותישב ,הגוצתה תוניפב ןואיזומב הכרדה :הלעפה

תומואת תויחא תירבעו תיברע - הפשל דובכה
.םימגתפו םילימ קחשמ
תויעבהו עבקה יבושייל רבעמה יבלש 2000 תנשב בגנב תיאודבה
- "רבדמב םישגפמ"
רפסמ תומייק .םירקבמה רפסה תיב ידלי ןיבל םיאודב רעונ ינב ןיב שגפמ
.* שארמ םואיתב - שגפמל תויורשפא
:בגנב םיאודבה יבושיי תא ריכהל
תרוסמל דובכה :םויכ םייחה םע תורכהו בגנב תויאודבה תורייעה ןמ תחאב רויס
.היצזינרדומה לומ לא

טופישה יכרדמ תחא םע תורכה (ףרגילןפה) "ארונה שאה ןחבמ העשיב"
.םירצמב םלוצש רידנ טרס תרזעב יאודבה


ירפסמ תא קפסנ ונא ,םתיא תורישי ךרעיי םיאודבה רפסה יתב םע םואיתה *
ןופלטה

תויוליעפהמ קלחב רוחבל שי ,ןואיזומב רבכ ורקיבש ולאל םג המיאתמ תינכתה
.ביצקתו ןמז ,םימדוק םירוקיב ,ליגל םאתהב

םדקהב ךיראת םאתל יוצר
ו'ג זכרמ תווצ ,תוליעפה םוי תא םכמע תונבל חמשנ
ןולא

"תיאודב הדידנ"

.ןולא ו'ג זכרמ דיל ,ךרדה לע ךירדמה הדוע םע השיגפ
.ןעטמה תאישנל למגו םינש וא רומח ,םיכירדמ
היתשל םיבוט םניא םימה ,םויהל ןוכנ) "ןאתסוב לא ריב"מ םימ תביאש
. (תפלוחה הנשב םימשגה טועימ ללגב
ןנתממ לבח תעילק
תובקע תולגל הסננ הכילהה ידכ ךות - מ"ק 2 -כ לש חותפה חטשב הכילה
.תוששג טעמ דומללו
,קצב תנכה ,הרודמ תרעבהו םיפנע ףוסיא :תוילוחל קלחתנ וב םוקמל עיגנ
.יאודב להוא תדמעה
.'גאסה לע תותיפ ,םיחמצמ הת דחי םלוכ ןיכנ

ונכהש להואב דעסנו בשנ
.סובוטואה םע רובחל רוזחנו למגה לע סימענ ,להואה תא קרפנ

.תועש 5 כ תוליעפה ךשמ
ח"ש 35 :ףתתשמל ריחמ
םיפתתשמ 45 םומינימ,הכרבבןולא ו'ג זכרמ תווצ

"וכרד יפ לע רענל ךונח"
תיאודבה הרבחב תורגבתה יסכט לע טבמ


הווצמ רב ליג 'ח 'ז תותיכל

ברקב .םירוגמה םוקמלו הפוקתל תינייפוא ,רגובמל קונית לכ ךפוה הב ךרדה
.דועו הקיסומ ,דחוימ שובל ,םיגהנמבו םיסקטב הוולמ ךרדה םינוש םימע

איה תורגבתההו קיודמ םינמז חולב םירושק םניא םיסקטה םיאודבה ברקב
.רענה לש וכרד יפ לע
םירבעמה תא הנשחמת רשא תונושה תונחתב םידימלתה ורבעי ןלהל תינכתב
םתחימצו םהירוה םיביתכמ ותוא בצקה יפל ,םיאודבה הרענהו רענה ייחב
.תיעבטה הביבסב

,םירבעמה יגוס תנבהב םידימלתה ףותיש ךות תויפוקשב הוולמ האצרה
.תוירחאהו םידיקפתה ,םילמסה
תוילמסב ,להואב :תורגבל תודלימ םדא ייחב םירבעמ שגדב ןואיזומב הכרדה
.הנותחה סקאבו שובלה
דצל םידליה לש םמוקמ תא שיחממה יאודב יממע רופיס ביבס המרד קחשמ
.תויטנתוא תושובלת יווילב רופיסה תזחמה .םאהו באה
ןתויה דעו ןתודלימ ןדיקפת ,החפשמה להואב תונבה לש ןמוקמ "תיבה תולעב"
"תיבה תולעב"
יארחא ,רבגכ ומצע תא חיכומ רענהשכ חראמה ידיקפת תלבק ,חוריאה להוא
.להואהו החפשמה לרוגל

,תילג וא הכרב 07-9913322 :ןופלטב םיפסונ םיטרפ
07-9919889 :סקפב תונמזה

ןואיזומב שדח ןולא ו'ג זכרמב שדח הליהקב תוליעפ םידימלתל תוליעפ תוצובקל תוליעפ

ןולא ו'ג זכרמ ישאר ףד