(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
07-9919889 :סקפ 07-9913322 .לט . 85335 ,בגנ ענ ראד ,בהל ץוביק דיל 


םירושיק

תינונסב םיאודבה רגאמ
Lahav Research DigMaster
Cobb Institute of Archaeology
Sinai bedouin women
Museums in Israel


ישאר ףד תודוא םימוסריפ תוכורעת תויוליעפ שדח המ םדוק ףדל