(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
08-9919889 :סקפ 08-9913322 .לט . 85335 ,בגנ ענ ראד ,בהל ץוביק דיל הגוצתה ךותמ

ןולא ו'ג זכרמב שדח
תרזחושמ תיחאלפ םירוגמ תרעמ -   
תיאודב היזטנפ -   

ןואיזומב שדח
רבדמב עבצ -   
הווהגתנ לאעת - הפק התשנ אוב -   

תונמואל הירלגב שדח
הדטפה םדוא -   
יאודב םקרמ -   


ישאר ףד םירושיק תודוא םימוסריפ תוכורעת תויוליעפ שדח המ םדוק ףדל