(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
08-9919889 :סקפ 08-9913322 .לט . 85335 ,בגנ ענ ראד ,בהל ץוביק דיל 

תונווגמ תואנדסו תויוליעפ עיצמ ןולא ו'ג זכרמ
.םירומו םידימלת ,תוצובק ,תוחפשמ ,םירקבמל
,םיאודבה ייחו תוברת :םילולכ תוליעפה יאשונב
.עבטו היגולואיכרא ,היפרגואיג ,הירוטסה
יעוצקימ םיכירדמ תווצ י"ע הוולמ תוליעפה
.(שארמ םואיתב) תופש רפסמבו

:תונמזהו םואתל
08-9919889 :סקפ 08-9913322 .לט


תויוליעפ

(2001 ץיק)  תונטייקל היווח םוי
םיפייכמו םיבכור םידדונ -   

םיאודב אשונב תוליעפ
דבכל הבוחהו דובכל תוכזה -   
וכרד יפ לע רענל ךונח -   
םיאודבה םע דודנל -   
תיאודב היזטנפ -   
תוצובקל תוליעפ -   

הליהק אשונב תוליעפ
יוניש תורצוי םישנ -   
דחא בגנ -   

עבט אשונב תוליעפ
לובגה לש לובגה -   


ישאר ףד םירושיק תודוא םימוסריפ תוכורעת תויוליעפ שדח המ םדוק ףדל