(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
07-9919889 :סקפ 07-9913322 .לט . 85335 ,בגנ ענ ראד ,בהל ץוביק דיל 


תעידיל ידומיל זכרמ אוה ןולא ו'ג זכרמ
תוברתב החמתמה הביבסה תרכהו ץראה
,םירקבמ זכרמ ללוכ זכרמה .םיאודבה
.הכרדה יזכרמו תוגוצת ,ןואיזומ
רוזיא - בהל רעי בלב ןכוש זכרמה
ףונ ירתא ,םיירוטסיה םידירשב רישע
תובשייתהו םייאודב םילהאמ ובו עבטו
.תינרדומ

9:00-14:00 'ו   9:00-17:00 'ה-'א :החיתפ תועש
9:00-17:00 תבש                   
... ןולא ו'ג זכרמ תודוא

e-mail:  triptoz@bezeqint.net

ישאר ףד םירושיק תודוא םימוסריפ תוכורעת תויוליעפ שדח המ םדוק ףדל